ÜCRETS�Z Ön Muhasebe Program�

ÜCRETS�Z Ön Muhasebe Program�


ÜCRETS�Z Ön Muhasebe Program�

Bilsoft ücretsiz ön muhasebe program� herhangi bir k�s�tlama olmaks�z�n ömür boyu kullanabilece�iniz bir bedava muhasebe program�d�r. Basit arayüzü sayesinde kolay kullan�labilir, çok fazla i�lem karma�as� gerektirmeyen, barkod deste�i ile sadece mü�teri, stok ve sat�� i�lemlerini yapabilece�iniz, yapt���n�z i�lemlerin detayl� raporunu alabilece�iniz bir program m� ar�yorsunuz? Tamamen ücretsiz ön muhasebe program� ile tüm gelir gider i�lemlerinizi kolayca yönetecek, sat�� raporlar�n�za rahatl�kla ula�abileceksiniz. Mü�terilerinize h�zl� sat�� yapman�z� sa�layan Cari Takip Program� i�yerinize h�z ve performans kazand�racak. Barkod deste�i ile firman�zda en h�zl� �ekilde i�lemlerin yap�lmas�n� sa�layacakt�r. Cari Takip Program� ile kasa defterinden kurtulacak, mü�terilerinize ait alacak verecek durumunu an�nda görüntüleyebileceksiniz. Program ile h�zl� sat�� yapabilir, ürünlerinizin ve mü�terinizin ayr�nt�l� bilgilerini saklayabilir, ürünlerinizin stoklar�n� tutabilir ve bu bilgileri an�nda görüntüleyebilirsiniz. Cari Takip Program�nda tüm i�lemler en basit hale indirgendi�inden 7' den 70' e herkes zorlanmadan çok rahat kullanabilir. Cari Takip Program� küçük ve orta ölçekli, sat�� i�lemi yapan tüm i�letmelerde rahatl�kla kullan�labilir.

 

Kurulum : Kurulum dosyas�n� bilgisayar�n�za indirip çal��t�r�n�z. Antivirüs program� veya Güvenlik duvar�n�z aç�k ise program�n kurulumu için yetki izni isteyebilir. Bu ekran kar��n�za gelmesi durumunda "�zin Ver" seçene�ini seçip kurulumu tamamlay�n�z. Program kurulduktan sonra masaüstüne k�sayol atmaktad�r. Programa ilk giri�te kullan�c� ad�n�z demo, �ifreniz ise 1234 dür. Programa girdikten sonra kullan�c� ad�n�z� de�i�tirebilirsiniz.

Etiketler: ücretsiz ön muhasebe program�, ön muhasebe program� ücretsiz full, ön muhasebe program� full, ön muhasebe program� ücretsiz,ücretsiz full cari hesap program�, depo stok takip program� ücretsiz,basit ön muhasebe program�, muhasebe yaz�l�m�, en iyi ücretsiz muhasebe program�, market sat�� program�, basit muhasebe program�, free muhasebe program�


 �ndirilme    Dosya Boyutu   Versiyon   Son G�ncelleme 
1.157.152 35,3 MB 3.0 07.05.2021


Ücretsiz Ön Muhasebe Program� Özellikleri


  1. Cari Kart Modülü

  2. S�n�rs�z Cari Hesap kart� tan�mlama
  3. S�n�rs�z grup tan�mlama
  4. Cariye Stoklu-Stoksuz Sat��
  5. Cariye kasa'dan ödeme ve tahsilat yapabilme
  6. Cariyi borçland�rma ve alacakland�rma i�lemleri
  7. Tahsilat ve ödeme makbuzu kesme
  8. Cari hesap ekstresi, Toplu Cari raporu ve cari i�lem raporu alabilme
  1. Stok Takibi Modülü

  2. S�n�s�z Depo tan�mlama
  3. S�n�rs�z Stok kart� Tan�mlama
  4. Barkodsuz ürünler için otomatik barkod tan�mlama
  5. Gramajl� ürünleriçin otomatik barkod tan�mlama
  6. Stok grubu ve birimi tan�mlama
  7. Stok kartlar�na resim yükleme
  8. Toplu stok raporu ve stok hareketleri raporunu alabilme
  9. Depo hareketleri raporunu alabilme
  10. Barkod etiketi basma (tekli veya toplu)
  11. Depolar aras� virman
 
  1. Raporlama Sistemi

  2. Cari kartlara ait Hesap ekstresi, Toplu cari raporu v.b.
  3. Stok, Depo Hareketleri,Stok listeleri raporu v.b.
  4. Sat�� raporu ve sat�� grafi�i
  5. Kasa hareketleri Raporu
  6. Banka Hareketleri Raporu
  7. Çek/Senet raporu                    
  8. Kar-Zarar Analizi
  9. Gün Sonu Raporu                   
  1. Fatura Modülü

  2. Al��, Sat�� ve �ade faturas� düzenleme
  3. H�zl� parekende sat��� yapabilme
  4. Standart ve gramajl� ürün barkod deste�i
  5. �rsaliyeyi fatura dönü�türme
  6. Fatura makbuz bas�m�
  7. Detayl� al��, sat�� ve iade faturas� raporlama
 
  1. Kasa Takip Modülü

  2. Kasadan ödeme ve tahsilat i�lemleri
  3. Kasadaki kalan bakiyeyi görme
  4. Kasa'dan banka'ya virman yapabilme
  5. �ki tarih aras� detayl� raporlama
  1. Banka Takip Modülü

  2. S�n�rs�z banka hesab� tan�mlama
  3. Banka hareket giri�i yapabilme
  4. Banka'dan Bankaya veya Banka'dan Kasaya virman yapabilme
  5. Banka hareketlerini detayl� raporlama
 
  1. Çek-Senet takibi

  2. S�n�rs�z çek-senet tan�mlama
  3. Çeklerin ödeme/tahsilat durumunu de�i�tirme
  4. �ki tarih aras�nda detayl� raporlama
  1. Taksit Takip Modülü

  2. Otomatik taksitlendirme Modülü
  3. Vadesi gelen taksitleri ana ekranda uyarma
  4. Taksitlerin tahsilat ve ödeme i�lemleri
  5. Detayl� taksit raporu alabilme
 
  1. Kullan�c� Arayüzü

  2. Her kullan�c�y� yetkilendirme (Ekleme,Düzenleme,Silme Raporlama i�lemlerine göre)
  3. Firma bilgi tan�mlama            

   

  1. Di�er Özellikler

  2. H�zl� fiyat sorgulama ekran�
  3. H�zl� günlük sat�� analizi
  4. Vadesi gelen veya geçen taksit hat�rlatma
  5. Otomatik güncelleme
  6. Fatura ve rapor dizayn�n� kullan�c�n�n kendi yapabilmesi 
  7. Fiyatland�rmaya yeni ek modüller dahil de�ildir.
 


Program Görselleri


Bilsoft �cretsiz full free cari takip �n muhasebe program� Ana G�sterge Paneli
Ana Gösterge Paneli
Bilsoft �cretsiz full free cari takip �n muhasebe program� cari hesap takip
Cari Hesaplar
Bilsoft �cretsiz full free cari takip �n muhasebe program� stok takip
Stok Kartlar�
Bilsoft �cretsiz full free cari takip �n muhasebe program� taksit takip
Taksit Takip
Bilsoft �cretsiz full free cari takip �n muhasebe program� yeni al�� sat�� faturas�
Yeni Al��-Sat��
Bilsoft �cretsiz full free cari takip �n muhasebe program� kasa takip
Kasa
Bilsoft �cretsiz full free cari takip �n muhasebe program� banka takip
Banka
Bilsoft �cretsiz full free cari takip �n muhasebe program� �ek senet takip
Çek Senet
Bilsoft �cretsiz full free cari takip �n muhasebe program� kullan�c� ayarlar� yetkilendirme
Kullan�c� Ayarlar�
 


E�itim Videolar�


Hesap Kart� Ekleme
Süre: 1:05
Cari Hesaplar
Süre: 1:19
Stok Kart� ��lemleri
Süre: 4:24
 
Al��-Sat�� Faturas�
Süre: 3:14
Fatura Bölümü
Süre: 1:33
Kasa ��lemleri
Süre: 2:04
 
Banka ��lemleri
Süre: 2:16
Taksit Takip ��lemleri
Süre: 2:00
E-Fatura Program�
Süre: 4:27
 


Yeni Eklenen Özellikler


VERS�YON 3.0 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 07.05.2021
 • Kullan�c� arayüzü iyile�tirmesi yap�ld�.
 • Ana ekrana kasa i�lemler/günlük i�lemler/günlük sat�� grafikleri eklendi.
 • Finansal durum raporu ve ayl�k mail olarak hat�rlatma sistemi eklendi.
 • Genel iyile�tirmeler yap�ld�.
 • Sistemsel hatalar düzeltildi.
VERS�YON 2.9.8.7 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 20.03.2019
 • Sistemin alt yap�s�nda düzenlemeler yap�ld�.
VERS�YON 2.9.8.5 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 16.09.2018
 • Destek programlar� kullan�c� giri�ine eklendi
 • Cari Seçim ekran�nda bakiye gösterimi eklendi.
 • Stok hareketlerine ve toplu stok raporlar�na fatura i�lemlerine göre raporlama eklendi.
 • Verifone mx915 Entegresi yap�ld�.
 • N11 entegresi yap�ld�.
 • Moka entegresi yap�ld�.
 • H�zl� sat�� ekran�nda bilgi fi�i yazd�rma seçene�i eklendi.
 • Sistemsel hatalar düzeltildi.
VERS�YON 2.9.8.4 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 14.02.2018
 • H�zl� Sat�� modülü eklendi
 • Sat�� Bekletme özelli�i eklendi
 • Sat�� panelinde f10 miktar de�i�tir özelli�i eklendi
VERS�YON 2.9.8.3 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 21.09.2017
 • Fatura aç�klamas�, stok i�lem aç�klamas�na eklendi.
 • Sistemsel hatalar giderildi
VERS�YON 2.9.8 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 19.07.2017
 • Cari i�lemlerdeki taksit i�lemler bölümüne sa� t�klayarak taksitlere gildebilme özelli�i eklendi
 • Sistemsel hatalar giderildi
VERS�YON 2.9.7 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 18.02.2017
 • Program�n giri� ekran�na ve içerisinden dönem seçimi eklendi
 • Program�n giri� ekran�na 'Beni Hat�rla' seçene�i eklendi
 • Kasa i�lemlerinde cari hesap seçme özelli�i eklendi
 • Teklif/Sipari� modülünde eklenen her ürün için aç�klama alan� eklendi
 • Teklif/Sipari� modülünde detayl� arama eklendi
 • Al��/Sat�� ekran�ndaki hatalar giderildi.
 • Stok kartlar� bölümündeki i�lem kay�tlar�na sa� klik yaparak 'Faturay� Görüntüle' seçene�i eklendi
VERS�YON 2.9.6 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 15.12.2016
 • Al��/Sat�� ekran�na otomatik makbuz yazd�rma seçene�i eklendi
 • Al��/Sat�� ekran�nda ayn� ürünleri ayn� sat�rda topla seçene�i eklendi
 • Fatura ve çek bölümündeki kay�tlara sa� klik yaparak 'evrak yükle','evrak görüntüle' seçenekleri eklendi
 • Stok i�lem hareketlerinde arama bölümü eklendi
 • Fatura raporlar�na cari kod seçene�i eklendi.
 • Fatura iptal etme seçene�i eklendi
 • Cari kart bölümüne 'Kargo Fi�i Yazd�rma' özelli�i eklendi
 • Cari kartlar�nda mü�teriye ait banka hesap bilgilerini tutulaca�� bölüm eklendi
 • Depo hareket raporu düzenlendi(Sadele�tirildi)
 • Taksit bölümüne detayl� rapor alma özelli�i eklendi
 • Ana ekrandaki vade hat�rlatma bölümüne i�lem bakiye alan� eklendi
VERS�YON 2.9.5 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 27.06.2016
 • Teklif / Sipari� modülü eklendi
 • Sat�� ekran�na toplu iskonto eklendi
 • Toplu stok raporuna arama filtrelemesi eklendi
 • Hatal� fatura kaydetme sorunlar� giderildi
 • Banka i�lem hareketlerinde arama bölümü eklendi
 • Stok kartlar�nda raf tan�mlama alan� eklendi
 • Stok kart düzenleme ekran�nda barkod kontrolu yap�ld�
 • Al��/Sat�� fatura i�lemlerinde ÖTV alan� eklendi
 • Cari kart listesine bakiye alan� eklendi
 • Kredi kart sat��lar�nda banka hesab�na i�leme sorunu giderildi
 • Vadeli sat��lar�n cari hesaba vade tarihinin i�leme sorunu giderildi
 • Toplu stok raporuna '0' bakiye kartlar� göster / gösterme seçene�i eklendi
 • Kullan�c�n�n stok ekleme ve düzenleme yetkisi yoksa al�� fiyat�n� görmesi engellendi.
 • Cari raporuna '0' bakiye kartlar� göster / gösterme seçene�i eklendi
 • Sat�� ekran�nda stok resim gösterme sorunu giderildi
VERS�YON 2.9.1 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 15.01.2016
 • Toplu SMS Gönderim modülü eklendi.
 • Al��-Sat�� faturas�na Tevkifat i�lemleri eklendi.
 • Cari ��lem Raporuna evrak no alan� eklendi.
 • Cari hesap ekstresine Birim Fiyat� alan� eklendi
 • Cari ��lem listesine tarih ve kay�t s�ras�na göre s�ralama yapt�r�ld�
 • Al�� Faturas�ndaki "Kaydettikten sonra yeni Al��-sat�� paneli aç" özelli�i düzenlendi.
VERS�YON 2.9 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 28.12.2015
 • Çek Cirolama bölümü eklendi

 • Çek durumunun bankada olmas� özelelli�i eklendi.

 • Çek durumunun iade olmas� özelelli�i eklendi.

 • Çek Giri�-Ç�k�� bordorsu yazd�rma özelli�i eklendi.

 • Kasada bölümünde silme i�lem sorunu giderildi.

 • Bilgi fi�i ç�kt�s�na Son Bakiye alan� eklendi.

 • Çek raporuna yeni filtreleme özellikleri eklendi.

 • Sat�� faturas� ekran�na kaydettikten sonra otomatik fatura ç�kt�s� alma özelli�i eklendi.

 • Fatura ekran�nda son eklenen ürün otomatik seçili hale getirildi.

 • Cari ��lem Raporunda önceki devir alan� ekledi

 • Kullan�c� yetkisine sat�� ekran�ndaki birim fiyat�n� de�i�tirme yetki seçene�i eklendi.

 • Sat�� ekran�nda i�lem yap�ld���nda cari kart bakiyesi otomatik güncellendi.

 • Fatura ç�kt�s�nda son bakiye durumu (Borç-Alacak) detayl� yazd�r�ld�.

 • Çek senet raporunda Senet i�lemlerine ait raporun ba�l��� de�i�tirildi.

 • Taksit i�lemlerinde taksit say�lar� (1. taksit) yerine Ay (Ocak taksidi) aç�klamas� düzenlendi.

 • Fatura ekran�nda farkl� cariye sat�� yapma hatas� giderildi.

 • Fatura ekran�nda farkl� sto�a sat�� yapma hatas� giderildi.

 • Fatura düzeltme i�leminde depo seçene�i düzenlendi.

 • Fatura ekran�nda birim fiyat�na "0" giri� yapma sorunu giderildi.

 • Cari ve Çek rapor tasar�mlar�n�n görselleri de�i�tirildi.

VERS�YON 2.8 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 20.06.2015
 • Giri� ekran�nda vadesi gelen Taksit, Çek-Senet ve cari i�lem hareketleri detayl� listelendi.

 • Sat�� panelinde stoktaki ürünlerin kalan bakiyesini gösterme seçene�i eklendi.

 • Sat�� panelinde kay�tl� olmayan ürünlerin eklenmesi için "Yeni Stok Ekle" bölümü eklendi.

 • Sat�� faturas�nda ürün ekleme penceresine "Birimi" alan� eklendi.

 • Cari hareket ekran�nda fatural� bir i�lem varsa bu i�leme ait fatura detay�n�n görüntülenmesi sa�land�.

 • Çek-Senet bölümündeki arama kriterleri detayland�r�ld�. Yeni arama kriterleri eklendi.

 • Stok kartlar�nda i�lem harekitini silme sorunu giderili.

 • Cari Hesaplardan yap�lan taksitli sat��da taksit ekran�nda ünvan görünmeme sorunu giderildi.

 • Banka bölümünde para giri� ve ç�k�� i�lemlerinde ünvan görüntüleme sorunu giderildi.

 • Sat�� faturas� bölümünde ürün ekleme ekran�ndaki iskonto tutar� gözükmemesi düzenlendi.

 • Taksit yapma seçeneklerine 6 Ay (180 gün) periyodu eklendi.

 • Sat�� faturas� bölümünde kaydet butonuna birden fazla bas�lmas� durumundaki çoklu kaydetme i�lemi düzenlendi.

 • Tahsilat makbuzu i�leminde kalan bakiyenin borç-alacak durumu rapora yazd�r�ld�.

 • Cari kart bölümünde cariler üzerinde seçim yap�lmas� ve i�lem hareketlerinin do�ru �ekilde gelmesi düzenlendi.

 • Al�� faturas� düzenleme i�leminde miktara bölme sorunu giderildi.

 • Sat�� panelinde kaydetme hatas� giderildi.

 • Stok kartlar� ekran�nda yeni ürün giri�i esnas�nda stok grubu ve biriminin de�i�tirilmesini sa�lamak amac�yla buton eklendi.

 • Stok hareketleri bölümünde ç�k�� i�leminin hangi firmaya yap�ld��� eklendi.

VERS�YON 2.7.1 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 27.11.2014
 • Kar-Zarar Analizi düzenlendi

 • Kar-Zarar analizi raporunda iyile�tirme yap�ld�

 • Ürün Düzeltme sorunu giderildi

 • Stok kartlar�nda ürün düzenleme i�lemlerindeki kar��la��lan hatalar giderildi.

 • Fatura modülü iyile�tirildi

 • Ürünlerin al�� fiyat� üzerindeki hesaplama sorunu düzenlendi.
VERS�YON 2.7 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 21.10.2014
 
 • Depo Modülü eklendi

 • Stok kartlar�n�n farkl� depolara kaydedilmesi ve raporlanmas� sa�land�.

 • Kar zarar analiz raporu güncellendi.

 • Kar-zarar analizi güncellenerek hesaplama yöntemindeki hatalar giderildi.

 • Kasa raporuna fatura unvan eklendi

 • Kasa i�lemlerinde cari bilgisi eklendi.

 • Çek düzenleme ekran�nda cari seçimi kapat�ld�.

 • Çek düzenleme modülünde hatalar giderildi

 • Banka raporu güncellendi

 • Banka raporunda her bankan�n raporunu ayr� ayr� alma seçene�ieklendi.

 • Stok bölümüne yeni rapor eklendi.

 • Menü'ye Stok kartlar�n�n fiyat listesi için yeni rapor eklendi.

 • Kasada tarih saat gösterimi yap�ld�

 • Kasada yap�lan i�lemlerin saat bilgisi eklendi.

 • Raporlar h�zland�r�ld�.

 • Raporlar�n daha h�zl� aç�lmas� için optimizasyon yap�ld�.

 • Sektör Seçme ekran� yap�ld�,

 • Farkl� sektörler için program kurulumunda sektör seçimi eklendi.

 • Fatura ürün düzeltme hatas� giderildi

 • Fatura kesimi s�ras�nda ürün bilgisi düzenlemedeki soun gideildi.

 • Menü' ye yeni raporlar eklendi

 • Stok Depo, Çek, Banka raporlar� detayland�r�larak menüye eklendi.

 • Taksit modülü iyile�tirildi

 • Taksit modülünde hatalar düzenlendi.
VERS�YON 2.6 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 13.05.2014
 • Stok kartlar�na resim ekleme özelli�i eklendi.
  Stoklar�na ekledi�iniz ürünlere resim ekleyip sat�� esnas�nda resim görüntüleyebilirsiniz.

 • Kasa hareketlerindeki düzenleme hatas� giderildi. 
  Cariden yapt���n�z tahsilat i�lemlerini kasadan düzeltme sorunu giderildi

 • Kar/Zarar analizi raporu düzenlendi 
  Kar/Zarar analizindeki maliyet hesaplama yöntemi de�i�tirildi.

 • Fatura düzeltme i�lemindeki sorunlar giderildi
  Fatura düzeltme modülünde iyile�tirmeler yap�larak sorunlar giderildi.

 • Banka, Kasa raporlar�nda son bakiye eklendi.
  Banka-Kasa raporlar�nda son bakiye alan� eklendi.

 • Cari Ekstre raporunda devir bakiyesi eklendi 
  Cari Ekstre raporunda iki tarih aras�nda al�nan rapora, önceden devir bakiyesi eklendi

 • Al�� Faturas�nda Kredili sat�� sorunu giderildi 
  Al�� faturas�nda kredili sat��larda, sat�� faturas� olarak i�lem görmesi düzenlendi.

 • Banka Hesap düzenleme özelli�i eklendi 
  Banka hesap tan�mlar�nda hesap bilgileri düzenleme özelli�i eklendi 

VERS�YON 2.5.4 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 10.04.2014
 • Cari Kart Bölümü ak�ll� arama düzenlendi
  Cari kart bölümünde cep telefonu ve E-mail adresi alanlarda arama özelli�i eklendi.

 • Kar-Zarar analizi güncellendi
  Analiz raporunda sat��-al�� ve iade i�lemlerine göre rapor güncellendi.

 • Fatura bölümü güncellendi
  Fatura bölümünde sat��, al�� ve düzenleme i�lemleri güncellendi

 • Sat�� Faturas� ekran� güncellendi
  Sat�� faturas�nda Aç�k Hesap gerçekle�tirilen i�lemler yenilendi.

 • Fatura arama kriterleri güncellendi
  Fatura arama bölümünde fatura no, fatura türü gibi kritere göre arama eklendi.

 • H�zl� Fiyat Sorgulama ve Stok Etiketi güncellendi.
VERS�YON 2.5.2 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 12.03.2014
 • Tahsilat/Borç i�lemlerinde banka kay�t sorunu düzenlendi.
  Cari'ye banka ve kredikart� ile yap�lan i�lemlerdeki sorunlar gideirldi.

 • Kullan�c� yetkileri düzenlendi
  Kullan�c�lar�n cari hesaplar bölümündeki yetkileri düzenlendi.

 • Cari hesap raporlar� detayland�r�ld�
  Cari hesap bölümünde arama kriterlerine göre raporlama sa�land�.

 • Al��/Sat�� Faturas� i�lemleri düzenlendi
  Faturaland�rma i�lemlerinde birim fiyat� sorunu giderildi

 • Alfanumeric barkod giri�i sa�land�
  Stok kartlar�nda barkod tan�mlamas� hem say� hemde rakam içerebilecek �ekilde düzenlendi.

 • Cari Kartlarda listeleme De�i�tirildi
  Cari kart bölümünde listeleme ekran�na mü�teriye ait telefon ve mail eklendi.

 • Tahsilat/Ödeme makbuzu düzenlendi
  Tahsilat ve Ödeme makbuzu detayland�r�ld�.

 • Toplu stok raporu düzenlendi
  Toplu stok raporunda kalan bakiye detayl� gösterildi.

 • Fatura basma içeri�i geli�tirildi
  Fatura basarken yetkili, telefon ve sevk adresi bölümleri eklendi.

VERS�YON 2.5.1 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 26.02.2014
 • Sat�� ekran�nda birim fiyat sorunu düzenlendi.
  Sat�� ekran�nda ürünün kdv dahil seçilmesi durumundaki bask� hatas� giderildi.

 • Cari ekran�nda arama kriterine göre raporlama
  Cari hesap ekran�nda arad���n�z kritere göre raporlama özelli�i eklendi.

 • Cari hesap banka i�lemlerindeki sorun giderildi. 
  Cari hesap bölümünde banka ve kredi kart� ile yap�lan i�lemlerdeki sorunlar giderildi.

 • Farkl� barkod giri�i eklendi
  Stok kart� tan�mlama ekran�nda harf içeren barkod tan�mlama özelli�i eklendi.

 • Barkod düzenleme i�levi eklendi
  Stok kartlar� bölümünde düzenleme yap�lmas� durumunda barkodun düzenlenmesi özelli�i eklendi.

 • Kullan�c� yetkileri düzenlendi.
VERS�YON 2.5 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 19.02.2014
 • Cari Hesap Ekstresi düzenlendi
  Cari hesap ekstresinde sorunlar giderildi. Toplu rapor al�nmas� sa�land�

 • Sat�� ekran�ndaki iskonto hesaplamas� düzenlendi
  Sat�� ekran�nda, ürünlerin iskontolu sat���n�n hesaplanmas� sorunu giderildi.

 • Otomatik barkod olu�turma eklendi.
  Stok kart� tan�mlarken hem gramajl� hemde standart ürünler için otomatik barkod tan�mlama özelli�i eklendi.

 • Gramajl� ürünlerin barkodlu sat��� eklendi
  Sat�� ekran�nda gramajl� ürünlerin barkodlu sat�� deste�i eklendi.

 • Gramajl� ürünlerin stok tan�mlamas� eklendi.
  Stok kartlar�na gramajl� ürün ekleyebilir ve barkod olu�turabilirsiniz.

 • Stok kartlar�nda bilgi görüntüleme aktifle�tirildi 
  Stokkartlar� bölümünde ürünlerin üzerinde gezerken bilgileri sa� tarafta görüntülendi.

 • Kar zarar analiz raporu düzenlendi.
  Kar-zarar analiz raporu düzenlenerek raporlamas� geni�letildi.

 • Maliyet hesapmalar� düzenlendi.
  Stok kartlar�nda stok raporu maliyet ve sat�� analizine göre detayland�r�ld�.

 • Raporlarda listeleme ve s�ralama özelli�i geli�tirildi. 

  Raporlarda kullan�c� iste�ine göre listeleme ve s�ralama özelli�i eklendi.

VERS�YON 2.4 - Versiyon Ç�k�� Tarihi : 11.02.2014
 • Fatura Düzeltme ��lemi Eklendi.
  Programdaki al�� ve sat�� faturalar� düzeltme i�levi yenilendi.

 • Otomatik Fatura No ekleme 
  Fatura keserken, son kesilen fatura numras�n� artt�rarak otomatik yazd�rma fonksiyonu eklendi.

 • Kullan�c� Yetkileri Yenilendi
  Kullan�c�lar�n kasa ve fatura i�lemlerindeki yetki giri�leri yenilendi.

 • Vadeli sat��larda vade tarihi seçene�i eklendi 
  Sat�� faturas�n� Aç�k Hesap olarak kaydedilen sat��larda vade tarihi seçene�i eklendi.

 • Toplu Stok Raporu detayland�r�ld�
  Toplu stok raporu ürünlerin maliyet ve sat�� fiyatlar�na göre detayland�r�l�p düzeltildi.

 • Program ana Ekran�na Sat�� Analiz bölümü eklendi
  Ana ekranda günlük sat��lar�n h�zl� bir �ekilde raporlanmas� sa�layan analiz bölümü eklendi.

 • Detayl� Kullan�c� Yetkilendirmesi
  Yeni versiyonda kullan�c�lar�n ekleme, düzenleme, silme ve raporlama gibi yetkilerini detayl� ayarlayabilirsiniz.

 • Rapor-Fatura Tasar�m Alan� Yenilendi
  Fatura ve tasar�m i�lemlerini daha kolay ve h�zl� yapabilirsiniz.

 • Kullan�c� Dostu Arayüz
  Görselli�i artt�r�lm�� butonlar ve h�zl� ekran geçi�leri eklenmi�tir.

 • Hat�rlatma Modülü
  Taksit i�lemlerinizi anasayfa giri� ekran�ndan takip edebilir günü gelen taksitlerinizi görebilirsiniz.

 • Esnek Raporlama Sistemi
  Raporlar istedi�iniz s�ralamaya göre s�ralanamakta rapor tasar�mlar�n�za cok daha h�zl� ve k�sa sürede cevap verilebilecektir.

 • Detayl� Stok Giri�i
  Stok kart bilgilerine KDV ve ÖTV alanlar�n�n detayl� bilgi giri�i sa�land�. Etiket bask� sistemi esnek hale getirildi.

 • Kullan�c� Merkezli Sistem
  Geli�tirilmi� alt yap�s� sayesinde kullan�c� firmalar�n istekleri do�rultusunda yeni moduller k�sa sürede haz�rlan�p programa entegre �ekilde çal��abilecektir.

 • ��lem Detaylar� Artt�r�ld�
  Çek-Senet i�lemlerinde taksit i�lemlerinde cari takip sisteminde ekstradan detayland�rmalar eklenip bilgileriniz daha net �ekilde korunmas� sa�land�.S�k Sorulan Sorular (SSS)


 • Program neden Ücretsiz?
  Program�m�z 2009 y�l�ndan itibaren ana ekran�nda bulunan reklam alan� ve kullanc�lar�m�z�n program� herhangi bir k�s�tlama olmadan de�erlendirebilmesi için ücretsiz olarak sunulmu�tur.
 •  
 • Program demo (K�s�tl� kullan�m özellikli) mudur?
  Program�m�z kesinlikle demo (k�s�tl�) DE��LD�R. 
 •  
 • Programda kay�t veya süre s�n�rlamas� var m�?
  Program�m�z tam sürüm programd�r. Herhangi bir süre veya kay�t k�s�tlamas� söz konusu de�ildir. Ömür boyu kullan�labilir.
 •  
 • Programa girdi�imde verilerimi nas�l yedeklerim?
  Ücretsiz program içerisinde yedekleme sistemi mevcut de�ildir. Yedekleme lisans� almak için t�klay�n�z.
 •  
 • Programdan ald���m ekstre/raporlar� mü�terime mail ile gönderebilir miyim?
  Evet.Program ald���n�z tüm raporlar� istedi�iniz ki�iye mail ile gönderebilirisniz.
 •  
 • Programda Barkod okuyucu ve Barkod Yaz�c� kullanabilirmiyim?
  Evet kullanabilirsiniz. Program tüm marka barkod okuyucu ve barkod yaz�c�larla entegre çal��abilmektedir. Barkod okuyucular tak çal��t�r cihazlar oldu�undan ekstra kurulum gerektirmez.
 •  
 • Barkod yaz�c�dan ç�kt� alam�yorum?
  Barkod yaz�c�dan ç�kt� alabilmeniz için yaz�c�n�n ad�n� "BILSOFT" veya "BILSOFT_BAR" �eklinde de�i�tiriniz. (Not: �sim de�i�ikli�inden sonra cihaz�n�z çal��mazsa bilgisayar�n�z�n deste�ine göre küçük harflerle "bilsoft" veya "bilsoft_bar" �eklinde de deneyiniz.) Programdan hem bilgi fi�i, hemde barkod etiket bask�s� yap�yorsan�z ekli barkod yaz�c�n�z� kopyalay�p iki yaz�c� olu�turman�z gerekir. Olu�turdu�unuz birinci yaz�c�ya "BILSOFT", ikinci yaz�c�ya ise "BILSOFT_BAR" ad�n� vermeniz gerekmektedir.
 •  
 • Marketler için haz�r ürün barkodlar� var m�?
  Marketler için güncel 20.000 Adet haz�r ürün barkodu mevcuttur. Dile�en mü�terilerimize 250 TL kar��l���nda haz�r barkod listesi eklenebilir.
 •  
 • Farkl� para birimleriyle (USD, Euro) program� kullanabilirmiyim?
  Programda sadece tek para birimi çal��t�rabilirsiniz. Ayn� anda birden fazla para birimi ile çal��maz. Birden fazla para birimi kullanmak istiyorsan�z program� farkl� klasöre ço�altarak her bir klasör alt�nda farkl� para birimine ait kay�t tutabilirsiniz. Dilerseniz fatura ve rapor alanlar�ndaki tasar�mlar� "Raporlar" menüsündeki "Rapor Tasar�m" modülünden istedi�iniz�ekilde de�i�tirebilirsiniz.
 •  
 • Program hakk�nda teknik destek alabilirmiyim?
  Destek ekibimiz mesai saatleri içerisinde telefon ve uzak masaüstü deste�i vermektedir. Program hakk�nda destek almak isteyen mü�terilerimiz öncelikle "Destek" bölümünden "Yeni Destek Numaras�" kayd� yapt�rmalar� gerekmektedir. Destek i�lemi ücrete tabidir.
 •  
 • Teknik destek almak istiyorum ancak neden ücretli?
  60.000' den fazla kullan�c�ya sahip program�m�zda, kaliteli destek hizmeti verebilmek için ücret talep edilmektedir. Çok cuzi miktarda al�nan bu ücret sizlere daha iyi hizmet verebilmek içindir.