Otomatik Yedekleme Program�

Otomatik Yedekleme Program�Bilsoft Cari Hesap Program� kullan�c�lar�n�n istekleri do�rultusunda haz�rlanm�� olan bu program sayesinde art�k verilerinizin kaybolmas�ndan korkman�za gerek kalmayacak. Program�m�z arac�l��� ile Bilsoft Cari Takip program�n�z�n veritaban�n�n diledi�iniz an, diledi�iniz adrese yede�ini alabilirsiniz.

�sterseniz flash diskinize, isterseniz harici hard diskinize yedek alarak verilerinizi güvenli bir �ekilde saklayabilirsiniz. Ayr�ca isterseniz düzenli yedek alma özelli�ini kullanarak program�n düzenli yedekler olu�turmasini sa�layabilirsiniz. Bu özellik sayesinde program�m�z sizin belirledi�iniz s�kl�kta, belirtmi� oldugunuz adrese yedekler alacakt�r. Program arka planda size hiçbir �ekilde rahats�zl�k vermeden çal��maktadir. Bu özellik sayesinde yedek almay� unutmak gibi bir riskiniz kalmayacak! Program�m�z�n ayn� zamanda olu�turmu� oldu�unuz yedekleri Bilsoft Cari Hesap Program� üzerine geri yükleme özelli�i de vardir. Olu�turdu�unuz yedekleri geri yüklemek istedi�inizde, yedek dosyas�n� ve program�n yüklü oldu�u adresi belirtip "Geri Yükle" butonuna t�klad���n�zda yedek dosyan�z geri yüklenecektir.

Program�m�z lisans gerektirmektedir. Bilgisayar�n�za indirip demo olarak program� görebilirsiniz. Ancak özellikleri aktif olarak kullanabilmek için program� sat�n alman�z gerekmektedir. Banka bilgilerimize Buraya T�klayarak Ula�abilirsiniz. Ödemeyi banka havalesi ile yapmaniz durumunda havale-EFT bildirimi yaparak veya 0212 912 24 26 No'lu mü�teri hizmetlerini ar�yarak bilgi veriniz.

 
 

Program Özellikleri


  • Geri Yükleme
  • ".bls" uzant�l� yedeklerinizi Bilsoft Cari Hesap Program�'nda kullanmak üzere yedekleyebilirsiniz.
  • Yedek Olusturma
  • Program� kullanarak diledi�iniz an yedek olu�turabilirsiniz.
  • Periyodik olarak Düzenli Yedekleme
  • Düzenli yedeklemeyi ayarlayarak program�n sizin belirledi�iniz aral�klarda sizin belirledi�iniz adrese yedek almasini sa�layabilirsiniz. Dilerseniz program�n kendi klasörü içine yedek alabilir ya da harici disk veya flash diskinizi yedekleme için kullanabilirsiniz. Yedeklemeyi diledi�iniz zaman ba�lat�p diledi�iniz zaman durdurabilirsiniz.
  • Otomatik Devreye Girmeye
  • Program kurulduktan sonra otomatik çal��maya ba�layacakt�r. Bilgisayar�n�z� yeniden ba�latman�z durumunda aç�l��ta otomatik çal��maya devam edecektir.